Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden
Artikel 3 – Verplichtingen en uitsluitingen HQM
Artikel 4 – Kosten
Artikel 5 – Verplichtingen Kandidaat
Artikel 6 – Duur van de overeenkomst
Artikel 7 – Privacybescherming

Artikel 8 – Klachten

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Relatiebemiddeling: dienstverlening bij relatievorming, gericht op het duurzaam samenbrengen van alleenstaanden.
  2. HQM (High Quality Matching): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig relatiebemiddeling uitoefent;
  3. Kandidaat: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  4. HQM client: client van HQM voor wie HQM een partner zoekt en aan wie Kandidaat kan worden voorgesteld als mogelijke
  5. Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot relatiebemiddeling tussen de Kandidaat en HQM, in welke vorm dan ook gesloten.
  6. Contactmogelijkheid: de door HQM geboden mogelijkheid aan de Kandidaat om contact op te nemen met een potentiële partner.

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

HQM is verplicht deze Algemene Voorwaarden voor overeenkomen van de diensten aan de Kandidaat ter hand te stellen.

HQM kan slechts ten voordele van de Kandidaat afwijken van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Verplichtingen en uitsluitingen HQM

HQM zal een zo volledig mogelijk dossier over Kandidaat opstellen. HQM gaat ervan uit dat de door Kandidaat verstrekte gegevens actueel en correct zijn. HQM kan nimmer aansprakelijk worden gesteld als de betreffende gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

HQM verplicht zich de door kandidaat verstrekte gegevens in alle beoordelingsvrijheid doch uitsluitend te gebruiken binnen het kader van dit contract.

HQM is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de handelingen van HQM client en Kandidaat, evenmin voor de gevolgen daarvan.

HQM zal bij iedere selectie zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van HQM cliënt en die van Kandidaat. HQM is dienaangaande niet aansprakelijk voor de afloop van de ontmoeting, evenmin voor de wijze waarop de ontmoetingen verlopen. Op HQM rust in dit kader uitsluitend een inspanningsverplichting, welke zij naar beste vermogen zal nakomen.

HQM zal voor Kandidaat niet actief op zoek gaan naar een potentiële levenspartner, maar enkel Kandidaat voorstellen aan een HQM client op basis van de match criteria van HQM client.

Artikel 4 – Kosten

De kosten van Relatiebemiddeling bedragen €75,- incl. BTW en moeten binnen 7 dagen na ontvangst van het betalingsverzoek worden voldaan. Na betaling wordt door HQM een link naar de HQM database verstrekt waar Kandidaat zijn/haar profiel kan invullen.

Artikel 5 – Verplichtingen Kandidaat

Verstrekken van persoonsgegevens van Kandidaat.

Kandidaat geeft middels het kennis nemen van deze Algemene Voorwaarden en middels betaling van de kosten toestemming om zijn/haar persoonlijke gegevens ingevuld en opgenomen in de HQM database te gebruiken om het contact te bewerkstelligen met een HQM client.

Het profiel met foto, waar Kandidaat reeds akkoord voor heeft gegeven, mag door HQM, mits vooraf overlegd met Kandidaat, doorgestuurd worden naar een HQM client.

Overige verplichtingen van de Kandidaat

Kandidaat verplicht zich tot correct gedrag tegenover HQM en de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Kandidaat voorgestelde personen.
Kandidaat is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot persoonlijke gegevens van HQM client(en) en vrijwaart HQM voor aanspraken van derden als aansprakelijkheid ontstaat wegens schending van de geheimhoudingsplicht door Kandidaat.
Kandidaat verbindt zich tot medewerking aan de dienstverlening van HQM. Dit betekent onder meer dat de Kandidaat, nadat een Contactmogelijkheid is gerealiseerd, daadwerkelijk binnen een redelijke termijn tot kennismaking zal overgaan als HQM client dat ook wil.

Artikel 6 – Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt aangegaan ingaande datum van ontvangen betaling en zal automatisch eindigen na 2 jaar, of eerder na schriftelijk verzoek (via mail of brief) voor beëindiging overeenkomst door Kandidaat.

Artikel 7 – Privacybescherming

HQM verwerkt de persoonsgegevens van Kandidaat op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en handelt in overeenstemming met de Wet Meldplicht Datalekken.
Kandidaat wordt via de privacyverklaring van HQM geïnformeerd over zijn rechten als betrokkene, en HQM staat garant voor het kunnen uitoefenen van alle rechten die de AVG betrokkenen toekent.

Het privacy beleid van HQM is na te lezen op de website van HQM, zie Artikel 9 – Privacybescherming www.highqualitymatching.nl/algemene-voorwaarden

HQM vernietigt de persoonsgegevens van de Kandidaat uiterlijk één maand na het verzoek tot verwijderen van Kandidaat.
Ieder verlies van persoonsgegevens van Kandidaat van HQM, inclusief het per abuis adresseren van privacygevoelige berichten aan verkeerde afzenders, dient binnen 24 uur na constatering door Kandidaat aan HQM te worden gemeld met het oog op de mogelijke verplichting tot melding van dat privacy incident aan de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthouder.

Artikel 8 – Klachten

Klachten over de uitvoering en over de bescherming van persoonsgegevens moeten schriftelijk bij HQM worden ingediend. HQM dient binnen een maand inhoudelijk op de klacht te reageren. Het staat Kandidaat vrij om klachten over privacybescherming ook in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.